دانشکده فنی و حرفه‌اي سما بندرعباس

تقویم دانشگاهي

تقویم دانشگاهي نيمسال تابستان 93 - 92

زمان بندي انتخاب واحد اينترنتي از ساعت 00:01  بامداد تا ساعت 23:59

93/04/04 لغايت 93/04/06

تمامي گروه ها

شروع و پايان کلاس ها
******** 93/04/14******لغايت **** 93/05/24

شروع و پايان امتحانات
************ 93/05/25        لغايت *** 93/05/30
تقويم دانشگاهي نيمسال اول 93
انتخاب واحد اينترنتي

روز

تاریخ

ورودی

جنسیت

شنبه

15/06/93

89  و 90 و ما قبل

مختلط

یکشنبه

16/06/93

ورودی : 91

رشته الکتروتکنیک (کاردانی) -

رشته الکترونیک (کارشناسی)

برادران

دوشنبه

17/06/93

ورودی : 91

رشته علمی کاربردی حسابداری

رشته حسابداری

رشته کامپیوتر (پیوسته و ناپیوسته)

رشته کارشناسی ICT

مختلط

سه شنبه

18/06/93

ورودی : 91

رشته کارهای عمومی ساختمان

رشته ساختمانهای بتنی

رشته معماری (ناپیوسته)

رشته کارشناسی عمران- عمران

رشته طراحی دوخت

مختلط

چهارشنبه

19/06/93

ورودی : 92

رشته الکتروتکنیک (کاردانی) -

رشته الکترونیک (کارشناسی)

مختلط

پنج شنبه

20/06/93

ورودی : 92

رشته علمی کاربردی حسابداری

رشته کامپیوتر (پیوسته و ناپیوسته)

مختلط

جمعه و شنبه

21/06/93

22/06/93

ورودی : 92

رشته حسابداری

رشته کارشناسی ICT

رشته کارهای عمومی ساختمان

رشته ساختمانهای بتنی

رشته معماری (ناپیوسته)

رشته کارشناسی عمران- عمران

رشته طراحی دوخت

مختلط

شروع کلاسها :یکشنبه 23/06/93

حذف و اضافه و انتخاب واحد با تأخیر (آخرین فرصت انتخاب واحد)

شنبه

05/07/93

89  و 90 و ما قبل

مختلط

یکشنبه

06/07/93

ورودی : 91

رشته الکتروتکنیک (کاردانی) -

رشته الکترونیک (کارشناسی)

مختلط

دو شنبه

07/07/93

ورودی : 91

رشته علمی کاربردی حسابداری

رشته حسابداری

رشته کامپیوتر (پیوسته و ناپیوسته)

رشته کارشناسی ICT

مختلط

سه شنبه

08/07/93

ورودی : 91

رشته کارهای عمومی ساختمان

رشته ساختمانهای بتنی

رشته معماری (ناپیوسته)

رشته کارشناسی عمران- عمران

رشته طراحی دوخت

مختلط

چهارشنبه

09/07/93

ورودی : 92

رشته الکتروتکنیک (کاردانی) -

رشته الکترونیک (کارشناسی)

مختلط

پنج شنبه

10/07/93

ورودی : 92

رشته علمی کاربردی حسابداری

رشته کامپیوتر (پیوسته و ناپیوسته)

مختلط

جمعه و شنبه

11/07/93

12/07/93

ورودی : 92

رشته کارهای عمومی ساختمان

رشته حسابداری

رشته کارشناسی ICT

رشته ساختمانهای بتنی

رشته معماری (ناپیوسته)

رشته کارشناسی عمران- عمران

رشته طراحی دوخت

مختلط

خاتمه کلاس ها چهارشنبه10/10/93

شروع امتحانات : 13/10/93

پایان امتحانات 25/10/93


آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 12 مرداد 1393 ساعت 07:18
 

تقویم دانشگاهي

سامانه دانشجوئی

تقویم فارسی

 
پنجشنبه
1393
مرداد
30
 

معاونت دانشجويي و فرهنگي

CDMT_ENABLE_SCRIPTEGRATOR

1